ForAnimals-Lodz

statut fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundację ustanawia: Wojciech Zaremba.

§ 2

1. Fundacja nosi nazwę – „FOR ANIMALS”

2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa – Górnicza.

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i wolontariuszy.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników

§ 7

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 8

Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt w szczególności poprzez:

1. Niesienia pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez ich adopcję

2. Wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt

3. Wspierania działań propagowanie stosunku do zwierząt  jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez:

1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,

2. leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt

3. działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

4. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym

5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt

7. współpracę z policją oraz strażą miejską.

8. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 9A

Dla realizacji celów fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego której przedmiotem jest:

1.    Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność nieodpłatna
2.    Działalność polegająca na ograniczaniu populacji zwierząt, kastracji i sterylizacji – działalność nieodpłatna
3.    Działalność polegająca na leczeniu skrzywdzonych i porzuconych zwierząt – działalność nieodpłatna
4.    Działalność polegająca na prowadzeniu schronisk dla zwierząt – działalność nieodpłatna
5. Działalność polegająca na edukacji zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych – działalność nieodpłatna

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji z zastrzeżeniem
§ 11 statutu.

§ 11

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
a)    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d)    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 2000,00 zł
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§ 13

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. subwencje osób prawnych,
c. odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

2. Cały dochód Fundacji będzie przeznaczany na działalność określoną w § 8 statutu Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 14

Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł DOBROCZYŃCY Fundacji „FOR ANIMALS” . Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.

ORGANY FUNDACJI

§ 15

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać członkom Zarządu Fundacji z  tytułu zatrudnienia.

§ 16

Rada Fundacji

1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej 2, a co najwyżej 5 osób.

§ 17

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności:

1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji,

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

3. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

4. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

5. Uchwalanie zmian statutu Fundacji

6. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.
7. Członkowie Rady Fundacji
a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.

2. Zarząd jest jednoosobowy

3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator

§ 19

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz,
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
5. sprawuje zarząd majątkiem,
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji

§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 21
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora

POWOŁYWANIE ODDIAŁÓW, ZAKŁADÓW I FILII


§ 22

Osobą uprawnioną do powoływania oddziałów, zakładów i filii jest Fundator

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
Zabrania się:

1. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

§ 24

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 26

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.

2. Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Podpisy Fundatora:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundację ustanawia: Wojciech Zaremba.

§ 2

1. Fundacja nosi nazwę – „FOR ANIMALS”

2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa – Górnicza.

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i wolontariuszy.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników

§ 7

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt w szczególności poprzez:

1. Niesienia pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez ich adopcję

2. Wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt

3. Wspierania działań propagowanie stosunku do zwierząt  jako istot żyjących, zdolnych do odczuwania cierpienia, nie będących rzeczą, którym człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele  poprzez:

1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,

2. leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt

3. działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

4. organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym

5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt

7. współpracę z policją oraz strażą miejską.

8. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 9A

Dla realizacji celów fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego której przedmiotem jest:

1.    Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność nieodpłatna
2.    Działalność polegająca na ograniczaniu populacji zwierząt, kastracji i sterylizacji – działalność nieodpłatna
3.    Działalność polegająca na leczeniu skrzywdzonych i porzuconych zwierząt – działalność nieodpłatna
4.    Działalność polegająca na prowadzeniu schronisk dla zwierząt – działalność nieodpłatna
5. Działalność polegająca na edukacji zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych – działalność nieodpłatna

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji z zastrzeżeniem
§ 11 statutu.

§ 11

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
a)    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d)    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 2000,00 zł
2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

§ 13

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. subwencje osób prawnych,
c. odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

2. Cały dochód Fundacji będzie przeznaczany na działalność określoną w § 8 statutu Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 14

Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł DOBROCZYŃCY Fundacji „FOR ANIMALS” . Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. Tytuły przyznaje Zarząd.

ORGANY FUNDACJI

§ 15

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegać członkom Zarządu Fundacji z  tytułu zatrudnienia.

§ 16

Rada Fundacji

1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej 2, a co najwyżej 5 osób.

§ 17

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności:

1. Zatwierdzanie programów działania Fundacji,

2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

3. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

4. Przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

5. Uchwalanie zmian statutu Fundacji

6. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora.
7. Członkowie Rady Fundacji
a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.

2. Zarząd jest jednoosobowy

3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator

§ 19

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz,
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
5. sprawuje zarząd majątkiem,
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji

§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 21
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora

POWOŁYWANIE ODDIAŁÓW, ZAKŁADÓW I FILII

§ 22

Osobą uprawnioną do powoływania oddziałów, zakładów i filii jest Fundator

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23
Zabrania się:

1. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

§ 24

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatora.

§ 26

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia,

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.

2. Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

Podpisy Fundatora:

Wojciech Zaremba

Statut sporządzono i podpisano w Dąbrowie Górniczej dnia 25 Września 2006 roku.

Wojciech Zaremba

Statut sporządzono i podpisano w Dąbrowie Górniczej dnia 25 Września 2006 roku.